Over HKS

Sinds 1 augustus 2016 werken alle mbo scholen met nieuwe kwalificatiedossiers. Het kwalificatiedossier is de basis van een opleiding en omschrijft wat een student in de opleiding leert. Het gevolg is dat vanaf 2016-2017 de opzet van het onderwijs van een opleiding en de benamingen zijn veranderd. Daarnaast is er een nieuw element in de opleiding: de keuzedelen!

Veranderingen mbo-opleidingen vanaf schooljaar 2016-2017

De bovenstaande veranderingen zijn onderdeel van de zogenoemde Herziening Kwalificatie Structuur. Deze is opgezet om opleidingen nog beter aan te laten sluiten bij het bedrijfsleven en sneller in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de regio of op de arbeidsmarkt. Kortom, dankzij de herziening kunnen we studenten nog beter voorbereiden op hun toekomst. Het wordt door deze herziening ook makkelijker voor onderwijsinstellingen om hun onderwijs in te richten en te examineren.

Kwalificatiedossiers

Een kwalificatiedossier (de basis voor de opleiding) bestaat uit een basis en profieldelen en bevat de eisen waaraan een student moet voldoen om een diploma van een opleiding te behalen. Alle kwalificatiedossiers samen vormen de kwalificatiestructuur. Ook de set van afspraken over het opstellen, toetsen, vaststellen en onderhouden van de dossiers is onderdeel van de kwalificatiestructuur. In de herziene structuur komen daar de keuzedelen bij. Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie en geven studenten kans om zich te onderscheiden, hierdoor worden studenten nog aantrekkelijker voor een mogelijke werkgever.

Wat betekent dit straks voor de student? Er komen een stuk minder verschillende MBO opleidingen, 437 in plaats van meer dan 600. Hierdoor wordt het duidelijker wat een opleiding behelst en wat de mogelijkheden zijn qua aansluiting met vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. Ook is de groepering van de verschillende opleidingen logischer en krijgen de opleidingen namen die beter passen bij de arbeidsmarkt. Daarnaast kiest een student aan het begin of gedurende de opleiding keuzedelen. Hiermee kunnen scholen zich duidelijk onderscheiden, wordt het diploma nog waardevoller en krijgen de studenten de kans zich te verdiepen en verbreden binnen hun opleiding.

Studie opbouw volgens HKS

In de herziene kwalificatiestructuur is sprake van drie delen: basis-, profiel- en keuzedelen. Een kwalificatiedossier bestaat uit één gemeenschappelijk basisdeel en één of meer profieldelen.

Opbouw-kwalificatiestructuur

Basisdeel

De basis van het kwalificatiedossier bestaat uit 2 delen: het beroepsspecifieke en het generieke deel. Het generieke deel bestaat uit de generieke kwalificatie-eisen aan Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en (voor mbo niveau 4) Engels. Het beroepsspecifieke deel van de basis beschrijft de kerntaken en de vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten die alle beginnende beroepsbeoefenaren in het betreffende werkveld delen.

Profieldeel

Het profieldeel geeft, via beroepsgerichte taken, vorm aan de specifieke onderdelen van een kwalificatie die niet gelden voor alle kwalificaties in het kwalificatiedossier. De naam van het profiel komt op het diploma te staan.

Nieuw: de keuzedelen

Via de keuzedelen kan er worden ingespeeld op innovaties binnen het vakgebied, op regionale behoeften, betere aansluiting op beroepsspecifieke kennis of hbo. Maar het geeft ons als school ook de kans om ons te onderscheiden, denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en daaruit voortvloeiende stageplekken. De student doet er ook examen in, al kan hij (nog) niet op dat onderdeel zakken. De minister heeft wel de intentie om keuzedelen voorwaardelijk te maken voor diplomering.

De keuzedelen staan omschreven bij de opleidingen en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.