Examens

Op deze pagina vind je informatie over hoe het onderwijs voor jouw opleiding is ingedeeld per jaar, hoe er wordt geëxamineerd, hoe vaak en welke examens er worden afgenomen.

*Deze pagina wordt regelmatig ge-update. Mogelijk is de informatie nu nog niet voor handen, wij zetten de informatie erop zodra deze beschikbaar komt. Check deze pagina dus regelmatig.

Examen doen bij TOP in 10 stappen

In deze handleiding staat kort omschreven hoe je bij TOP examen doet.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) kan je lezen hoe de opleiding eruit ziet. Aan
welke eisen je moet voldoen om bijvoorbeeld over te gaan. Ook vind je hier de informatie over jouw examens en wat je moet hebben behaald om een diploma te ontvangen.

Klik hier voor de OER per opleiding.

Examenplan

Per opleiding (crebo) staat opgesomd welke examens er gedaan moeten worden behorende bij die opleidin g en wat er afgerond moet worden om een diploma te krijgen.

Klik hier voor alle examenplannen per opleiding.

Examenreglement

Het examenreglement is een beknopt document waarin de school de gang van zaken bij het examen regelt. Het bevat
formeel vastgelegde regels en afspraken uit het Handboek die gelden bij examinering en diplomering. Onderwerpen:
organisatie, gedragsregels voor kandidaat en examinator (algemeen, maar ook bij ziekte en fraude), herkansing,
beroep, bewaartermijnen, examenplanning, wijze van afname.
Bij onduidelijkheden prevaleert altijd de tekst uit het Handboek.

Handboek Examinering

Het handboek examinering en het examenreglement vormen samen de leidraad in het examenproces. Het handboek
examinering bevat kaders, procedures en instrumenten die leidend zijn voor het werk van alle betrokkenen bij
examinering. Door kaders, procedures en instrumenten toe te passen ontstaat er eenduidigheid, transparantie en
efficiëntie in de werkwijze van examenfunctionarissen. Eenduidigheid en transparantie dragen bij aan het borgen van
de kwaliteit van examinering.
Bovendien biedt het handboek examinering examenfunctionarissen kaders en ruimte, zodat zij op prettige wijze hun
werk in het examenproces kunnen uitvoeren. Iedere betrokkene bij examinering wordt geacht tenminste kennis te
hebben genomen van de voor hem of haar relevante onderdelen van het handboek.