Decanenbijeenkomst TOP

ROC TOP vindt het belangrijk om in gesprek te zijn met relaties, evenals elke dag leren, met en van elkaar. Met regelmaat organiseert TOP daarom een decanenbijeenkomsten waar relevante onderwerpen aan bod komen.

Wat er is besproken op de meest recente TOP decanenbijeenkomst, of wat er op de planning staat, leest u hieronder.

5 maart: Decanenbijeenkomst ‘Zorg’vuldig kiezen voor een beroep

TOP Talk Zelfredzaamheid in het mbo - 10 oktober 2019 

Met regelmaat organiseert TOP een TOP TALK voor diverse doelgroepen. Dit keer waren de LOB'ers, mentoren en decanen uit het voortgezet onderwijs aan de beurt. Op 10 oktober jl. waren zij welkom op de TOP TALK met het thema ‘Zelfredzaamheid in het mbo.’ Zelfredzaamheid gaat over zelfstandig zijn, eigen problemen oplossen ofwel: in het dagelijks leven jezelf kunnen redden. 

Het aanmeldproces en de keuze voor een opleiding, een tussenjaar in het mbo nemen en de struggles op het gebied van zelfredzaamheid in de overstap naar het mbo kwamen onder andere aan de orde. Bureau voor jongerencommunicatie & onderzoek Youngworks en Het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen waren aanwezig om de sessies te faciliteren. De uitkomsten en meest opvallende inzichten van deze middag delen we graag met u.

TOP 5 Insights zelfredzaamheid

 De top 5 is tot stand gekomen tijdens een sessie, waarin duo’s aan de slag gingen met de vraagstelling : “Wat kunnen we in het VO doen om de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten?”

  1. Inzetten en versterken van executieve functies (leren plannen, organiseren, reflecteren etc). Een voorbeeld: meiden (die doorgaans beter zijn in plannen) dit hun medeleerlingen die het nog niet zo goed kunnen (vaker jongens) te leren. Peer-to-peer learning.
  2. De leerlingen laten oefenen met projectmatig werken ofwel afwijken van de standaardmethodes van (klassikaal) lesgeven. Hierin is het belangrijk om te werken met doelen en dat de leerlingen erop reflecteren. Een voorbeeld: het toepassen en aanleren van scrummen.
  3. Leerlingen leren omgaan met fouten maken. Het is oké om een keer te falen, zolang je reflecteert op je aanpak en je (leer)strategie. Met die inzichten probeer je het opnieuw, totdat je het kunt. Concreet kun je denken vaker formatief toetsen. Met die methode wordt ook in het Amsterdamse onderwijs geëxperimenteerd, maar het vraagt een hele cultuuromslag. Voor zowel docenten, leerlingen als ouders. Het betekent namelijk dat je jongeren in plaats van een beloning of waardering te geven voor het resultaat en prestatie (meestal door cijfers) leert om vaker waardering te krijgen voor hun inzet en het proces (door middel van evaluatie en feedback).
  4. Verdere invoering van een nieuwe leerweg. Waar het PO leerlingen goed voorbereidt (ook op zelfstandigheid), schiet het VO te kort. Leerlingen, het bedrijfsleven en vervolgopleidingen hebben baat bij een verrijking van het theoretische leren met een praktische component. Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW hieraan. Het doel van de praktijkgerichte component in de bovenbouw van de nieuwe leerweg is alle leerlingen goed voor te bereiden op zowel de keuze voor vervolgonderwijs als op de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs (mbo of havo).
  5. Leer jongeren “omdenken”. Op een bepaalde leeftijd gaan jongeren beseffen dat er ‘foute’ antwoorden zijn en raken ze het vermogen kwijt om zowel creatief te zijn als logisch te denken. Terwijl jonge kinderen dat creatieve deel intuïtief juist heel goed beheersen. Door omdenken stel je leerlingen in staat bewust ‘denkfouten’ te maken en die kunnen uiteindelijk tot nieuwe mogelijkheden leiden.

Download hier de hand-out van de presentatie van YoungWorks.

Kennismakingsactiviteit bij TOP

Tijdens de kennissessie, gegeven door Hanane Hamtach (intaker TOP), kwam het gesprek tussen het VO en TOP snel tot stand. ROC TOP heeft het afgelopen jaar het aanmeldproces prettiger en makkelijker gemaakt voor leerlingen. Tijdens een interessante discussie met elkaar bleek dat TOP de kennismaking anders uitvoert dan de doelgroep wenst. Met deze waardevolle informatie wil TOP graag verder praten tijdens een vervolgactiviteit. 

ROC TOP studenten over zelfredzaamheid > M-JAAR 

 Het M-jaar: een tussenjaar voor vmbo leerlingen. Twee studenten, een ouder en mentor Jazz Steijger gaven een presentatie over het M-jaar. Tijdens het M-jaar maakt de student uitgebreid kennis met beroepen en vervolgopleidingen. Tevens gaat een M-jaar student zelf op zoek naar een betaalde stage bij een organisatie. Er worden vele gastlessen gegeven van professionals uit het bedrijfsleven. En worden de studenten gestimuleerd, om ook zelf bezoeken aan bedrijven te organiseren voor een kijkje in de keuken.

“Ik vond het superleuk om voor docenten te mogen presenteren en te vertellen over het M-jaar. Iedereen was heel lief en geïnteresseerd. Ik hoop dat er meer jongeren de kans krijgen om deze leuke opleiding te kunnen doen. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren leren hoe je zelfstandig kan zijn en dingen zelf kan regelen want uiteindelijk ga je dat wel zelf moeten doen en niet iedereen heeft ouders die kunnen helpen.”- Jaimy, student M-jaar.

BBL-traject 

BBL overstapcoach Kevin van Windt, van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen,  vertelde de aanwezigen welke mogelijkheden zij aanbieden voor de begeleiding van leerlingen die voor een BBL- opleiding kiezen. Meer informatie. : overstapcoachbbl@swvadam.nl 

Lees meer

Doorstroom vo naar het mbo - 28 februari 2019

Donderdag 28 februari was TOP Business het toneel voor wederom een succesvolle decanenbijeenkomst. Deze middag stond in het thema van doorstroom vo naar het mbo. Ineke van der Linden (Voorzitter College van Bestuur) startte deze middag met een warm welkomstwoord en Gert Meijer (host van de middag) nam alle aanwezigen mee in de onderwerpen die deze middag aan bod kwamen.
ROC TOP heeft in het kader van doorstroom vo naar het mbo recentelijk een project uitgevoerd met het Rudolph Steiner College. Hanane Hamtach heeft iedereen meer verteld over dit project.

Het M-jaar  Daarna was het woord aan Elke van den Hout om iets te vertellen over het M-jaar, een initiatief om vmbo’ers na hun diploma eerst een mbo-oriëntatiejaar aan te bieden waarin ze een beter beeld van beroepen en beroepsopleidingen krijgen. De kans op vroegtijdig uitval wordt hierdoor verkleind. Samen met vier mbo-instellingen wordt er op dit moment gewerkt om het M-jaar te realiseren. TOP gaat hiervoor subsidie aanvragen via de mbo-agenda. M-jaar. Presentatie inzien?

Wetsvoorstel Sterk Beroepsonderwijs – OCW  Na een korte pauze was het tijd voor Tessa van Dorp van OCW. Zij praatte de aanwezigen bij over het wetsvoorstel Sterk Beroepsonderwijs, waarin meer ruimte zit voor de doorlopende leerroutes. Het streven is dat per studiejaar 2020-2021 vmbo en mbo-scholen doorlopende leerroutes kunnen aanbieden. Voor deze leerroute kan bekostiging aangevraagd worden. De presentatie vindt u hier.

Positieve reacties  De reacties van decanen en aanwezigen waren erg positief over deze middag. Veel aanwezigen zagen mooie mogelijkheden in de vanuit OCW beschikbaar gestelde middelen om dergelijke initiatieven op te zetten. Mocht uw school interesse hebben met ons hierover in gesprek te gaan, dan kan dit altijd. Interesse om de PowerPoint presentaties in te zien? Deze zijn via e-mail op te vragen. 

Lees meer

Top in beweging: een logische ontwikkeling in deze tijd - 15 maart 2018

Donderdag 15 maart vond de tweede TOP decanenbijeenkomst van schooljaar ’17-’18 plaats. Ineke van der Linden ( Voorzitter College van Bestuur) startte de ochtend met het onderwerp TOP in beweging en onze visie hierop. Zij presenteerde de plannen en gaf toelichting op wat dit betekent voor onze opleidingen, locaties en nieuwe leerlingen.

ROC TOP gaat haar opleidingsaanbod thematisch clusteren, het onderwijs verregaand personaliseren de komende jaren en nauwer samenwerken met het werkveld in de grootstedelijke regio Amsterdam. Er komen in Amsterdam vier campussen waar opleidingen worden geclusterd die verwant zijn aan elkaar. Zie ook de video over TOP in beweging.

De reacties op TOP in beweging waren positief. Volgens de decanen is het clusteren van de opleidingen een logische ontwikkeling in deze tijd. Er werd wel lichte zorg uitgesproken over de reeds aangemeld leerlingen voor komend schooljaar en onduidelijkheid over de plaatsingslocatie. Maar gelukkig bleek al snel dat deze groep leerlingen persoonlijk door TOP wordt geïnformeerd en begeleid daar waar nodig.

Deelsessies en feedback

Na de centrale presentatie werd er opgesplitst en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over verschillende onderwerpen: thematische bundeling van het onderwijs, digitalisering & personalisering en LOB, studiekeuze en voorlichting. Dit bracht weer nieuwe inzichten met zich mee, waar ROC TOP mee aan de slag kan.

  • Thematische bundeling van het onderwijs maakt het mbo volgens een aantal decanen overzichtelijker voor vo-leerlingen. Ook de mogelijkheid om eenvoudiger te kunnen switchen tussen opleidingen of keuzes voor verschillende modules werd positief ontvangen. ‘De wereld om ons heen verandert snel’, aldus een decaan. ‘Logisch dus dat jullie mee veranderen en door-ontwikkelen’. Tip vanuit het vo: ‘ Maak bij de campus op locatie Wibautstraat goed duidelijk hoe studenten kunnen doorstromen naar andere campussen. Dit biedt perspectief’.
  • Een tweede verandering, één die de komende jaren verder ontwikkeld wordt, is  gepersonaliseerd onderwijs. Door gepersonaliseerde leertrajecten aan te bieden, wordt het beste uit de student gehaald. Het doel van ROC TOP: de student nóg beter klaarstomen voor een vervolgopleiding en/of droombaan. Een groep eerstejaars studenten, die een opleiding per september 2018 start op TOP campus NDSM, begint hiermee. Deze nieuwe onderwijsvorm is een lange termijn doelstelling en wordt in de komende jaren gefaseerd geïmplementeerd. Volgens het vo helpt dit de leerlingen om gemotiveerder een mbo-opleiding te starten en te doorlopen.  ‘Je eigen persoonlijke leertraject doorlopen heeft altijd de grootste kans tot slagen’, aldus een decaan.
  • Ook het onderwerp LOB en voorlichting kwam aan bod. Voor 4e jaars vmbo leerlingen wordt al veel aan voorlichting georganiseerd, volgens het vo. Het TOP Beroepenfestival is goed ontvangen, met name het in contact komen met praktijkmensen spreekt de decanen erg aan. ‘Dit helpt echt om beter een keuze te kunnen maken voor een beroepsrichting’, gaven meerdere decanen ons terug. Belangrijke feedback was de timing, voorkeur gaat uit naar planning aan het einde van een schooljaar voor doelgroep 3e jaars (v)mbo leerlingen. Zo past het beter in het LOB programma.

Na het formele programma stonden de Horeca & Hospitality studenten van ROC TOP klaar met een heerlijke lunch. Reactie van een decaan op de TOP Decanenbijeenkomst: ‘ Het was goed georganiseerd, informatief en inspirerend. Ik word graag op de hoogte gehouden!’

Lees meer

Mount Everest de grootste berg
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Als je meet van de grond tot de top, en niet van de zeespiegel tot de top, dan is de Mauna Kea in Hawaii de grootste berg ter wereld. Deze ligt echter voor een aanzienlijk deel onder water.