Reactie Parool-artikel: Grote problemen bij kleinschalig ROC Top

Het College van Bestuur van TOP heeft kennisgenomen van het artikel ‘Grote problemen bij kleinschalig ROC Top’ in het Parool van zaterdag 23 juni 2018 en neemt ferm afstand van de inhoud ervan. Anders dan het artikel suggereert staat het bieden van vernieuwend beroepsonderwijs met persoonlijke aandacht voor studenten nu en in de toekomst centraal bij TOP.

Vernieuwen betekent veranderen en deze veranderingen zijn nodig. Veranderingen leiden ook tot weerstand en teleurstelling en dat realiseren we ons. Het artikel is vooral gebaseerd op anonieme bronnen en dat betreurt TOP. Het College van Bestuur staat namelijk altijd open voor een dialoog met haar stakeholders, om samen na te denken over de toekomst van TOP.

In Amsterdam volgen bij TOP circa 4.500 studenten uitdagend en kleinschalig mbo-onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bedrijven en instanties. TOP is ervan overtuigd dat persoonlijke aandacht en begeleiding van haar studenten leidt tot plezier op school en uiteindelijk tot studiesucces. 

Toekomstbestendige organisatie
Uit de recente JOB-monitor (juni 2018) blijkt dat studenten TOP waarderen met het cijfer 6,7, een lichte stijging ten opzichte van 2016. TOP constateert dat de onderwijsbehoefte bij haar studenten en het bedrijfsleven verandert en dat de samenleving verandert. Daarom verandert TOP. Om een toekomstbestendige organisatie te ontwikkelen, die ook straks goed onderwijs levert aan haar studenten, is een transitie nodig. Deze transitie heeft uiteindelijk één doel: de studenten van TOP nog beter klaarstomen voor hun toekomst. De Raad van Toezicht heeft de ingezette lijn goedgekeurd.

De transitie houdt in dat TOP haar opleidingen vanaf volgend schooljaar thematisch samenbrengt op vier campussen (verspreid over verschillende locaties) in Amsterdam. De campussen bieden studenten – van onderwijsniveau 2 tot en met 4 – de juiste sfeer en omgeving om met plezier te studeren en hun diploma te halen. Op één van de campussen bundelen we entree en niveau 2 onderwijs voor studenten die zich willen oriënteren op een vervolgopleiding of werk. Ook de uitvalsvoorziening Amsterdamse plus is onderdeel van deze campus, maar blijft op aparte locaties gehuisvest om de kleinschaligheid te waarborgen. Daarnaast werkt TOP de komende jaren aan het vernieuwen van haar onderwijs. 

Gepersonaliseerd leren
Volgend schooljaar start TOP met een pilot gepersonaliseerd leren, waarbij studenten modulair hun opleiding kunnen samenstellen. Studenten volgen straks een onderwijsprogramma dat beter past bij hun individuele behoefte en de leefwereld van studenten. Dit moet bijdragen aan een hoger studiesucces, meer onderwijs op maat en plezier in het studeren. Tenslotte speelt TOP optimaal in op wat toekomstige werkgevers en vervolgopleiders van studenten verwachten. Daarom zal TOP de komende jaren nog intensiever dan nu samenwerken met bedrijven en instanties.

Bij het bieden van kwalitatief uitstekend onderwijs aan 4.500 studenten zijn er ook onderwerpen die extra aandacht verdienen. De eerder besproken JOB-monitor toont weliswaar een hogere algemene waardering van studenten, maar op specifieke deelonderwerpen zijn studenten minder tevreden. Extra aandacht verdienen onder andere de les- en onderwijsprogramma’s en de rechten en plichten van studenten. Uit het vierjaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie (juli 2017) blijkt dat het College van Bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en verbeteringen als dit nodig is. Het bestuur heeft volgens de Inspectie een heldere visie en weet waar het met het onderwijsprogramma naar toe werkt. Ook geeft het rapport aan dat docenten veel tijd besteden aan de begeleiding van studenten. Verbeterpunt ligt met name bij de kwaliteitsborging van de examinering. De Inspectie constateert dat TOP werkt aan de verbeterpunten. TOP is verder lid van het kwaliteitsnetwerk mbo. De onderwijssystematiek die binnen dit netwerk in samenwerking met andere mbo-instellingen is ontwikkeld heeft TOP geïmplementeerd. TOP voert op haar opleidingen kwaliteitsaudits uit waarbij auditors van andere instellingen betrokken worden.

De vernieuwingen binnen TOP haken in op ontwikkelingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt. In het bestuursakkoord ‘2018-2022 Trots, vertrouwen en lef’, waarin afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de mbo-raad over gezamenlijke ambities voor het mbo in de komende jaren, wordt gesproken over het bieden van onderwijs dat studenten voorbereidt op de toekomstige arbeidsmarkt, over gelijke kansen voor alle studenten en over jongeren in een kwetsbare positie. ROC TOP haakt met de transitie in op deze ontwikkelingen en is daarmee goed voorbereid om haar studenten ook de komende jaren kwaliteit en uitstekend onderwijs te bieden dat leidt tot plezier op school en studiesucces.

Indien u naar aanleiding van deze brief met ons van gedachten wilt wisselen over de toekomst van TOP, dan vernemen wij dit graag van u. Wij houden u de komende periode regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen TOP.
De voorzitter van de studentenraad, de voorzitter van de ondernemingsraad en het voltallig management van ROC TOP staan achter de doelstellingen van de transitie en onderstrepen de inhoud van deze reactie.

Ineke van der Linden & Mariëll Visbeen
College van Bestuur ROC TOP

Paul van Ravels
Voorzitter ondernemingsraad ROC TOP

Giana Sitanala
Voorzitter studentenraad ROC TOP

Management ROC TOP

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.