Bestuursoverdracht ROC TOP naar ROC van Amsterdam-Flevoland

Op 1 januari 2024 heeft de bestuursoverdracht plaatsgevonden van onderwijsinstelling ROC TOP naar de Stichting ROC van Amsterdam-Flevoland.

Eind 2023 hebben zowel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als de Raden van Toezicht van beide instellingen goedkeuring gegeven aan de voorgenomen bestuursoverdracht. Daarmee is het proces om te komen tot een bestuursoverdracht dat in het voorjaar van 2023 is gestart, succesvol afgerond. Goed onderwijs, het belang van de mbo-studenten in de Metropoolregio Amsterdam en de werkgelegenheid van medewerkers was hierbij het uitgangspunt.

Eerder is gebleken dat ROC TOP om meerdere redenen onvoldoende toekomstperspectief heeft om als zelfstandige instelling te blijven bestaan. De doelmatigheid van het opleidingsaanbod van ROC TOP staat onder druk en er is sprake van een afnemend aantal studenten per opleiding. Omdat het opleidingsaanbod van beide organisaties overlapt, draagt de integratie van ROC TOP in ROC van Amsterdam-Flevoland bij aan de waarborging van kwalitatief middelbaar beroepsonderwijs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en blijft de toegankelijkheid van mbo-opleidingen in Amsterdam verzekerd.

Versterken en ontwikkelen 

ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland ondersteunen elkaar nu al geruime tijd bij actuele vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. De bestaande samenwerkingen zijn inmiddels geïntensiveerd en verder ontwikkeld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld onderwijs en zorg voor jongeren in een kwetsbare positie en het creëren van een sterk en innovatief platform voor beroepsonderwijs in het voormalig Slotervaartziekenhuis te Amsterdam.